Situación catastral

Parcelas catastrais

No Catastro, o monte de Penarrubia comprende o monte do Mazuco, parte do de Navallos e descende até os límites do lugar. Correspóndese con catro parcelas catastrais:

  1. Polígono 17 Parcela 27, de referencia catastral 27036A017000270000EI, de 677.634 m2 de superficie. Comprende o Mazuco. De 29.335,55 euros de valor catastral no ano 2018.
  2. Polígono 19 Parcela 446, de referencia catastral 27036A019004460000EP, de 764.515 m2 de superficie. Coincide en gran parte co monte de Navallos. De 31.753,66 euros de valor catastral no ano 2018.
  3. Polígono 13 Parcela 152, de referencia catastral 27036A013001520000ER, de 20.989 m2 de superficie. Comprende As Grobiñas, Campa Cernadas. De 90,21 euros de valor catastral no ano 2018.
  4. Polígono 13 Parcela 177, de referencia catastral 27036A013001770000EF, de 5.892 m2 de superficie. As Louseiras. De 89,40 euros de valor catastral no ano 2018.
As catro parcelas catastrais do monte

Esta superficie do monte ten dous enclaves, como se pode ver no plano anterior: A Carballeira do Rei e mais A Devesa, con 3.000 m2 e 5.012 m2 respectivamente.

Valor catastral

En total, a superficie deste monte ascende a 1.469.030 de m2, isto é, 146,9 ha. E o seu valor catastral no ano 2018 era de 61.268,82 euros.

O valor catastral[1] é un valor administrativo fixado para cada ben inmóbel que resulta da aplicación dos criterios de valoración recollidos na Ponencia de valores de cada concello. Os valores catastrais pódense actualizar anualmente por solicitude do concello mediante a aplicación de coeficientes aprobados polas correspondentes Leis de Orzamentos Xerais do Estado.


Táboa coas catro parcelas cos valores catastrais do ano 2018

Revisión catastral 2023

En agosto de 2022, a Xerencia Territorial do Catastro abriu o procedemento simplificado de valoración colectiva polo que todo o solo incluído nos 29 polígonos delimitados do concello de Baralla recoñecidos nas Normas Subsidiarias municipais pasan a ter a natureza de solo urbano co correspondente incremento do seu valor catastral. Un destes núcleos rurais é o de Penarrubia. As dúas parcelas do monte que rodean o lugar vense afectadas por este procedemento de revisión catastral. En agosto de 2023, na sede electrónica do Catastro publícanse os novos valores catastrais, que describimos deseguido:

1.- Da parcela 27 do polígono 17, son 1.215 m2 de superficie da subparcela n os incluídos neste procedemento simplificado de revisión catastral como de natureza urbana. O valor catastral que se asigna a esta superficie é 2.825,21 €. Como cultivo inclúese na categoría de Prado de intensidade produtiva 11.

Superficie urbana das dúas parcelas do monte situadas nas proximidades do Carrocheiro

Mais, neste mesmo procedemento tamén se incrementa o valor catastral do solo de natureza rústica desde os 29.335,55 € aos 32.585,21 €.

Á superficie de natureza urbana asígnaselle novo número de referencia catastral. Deste xeito, cada unha das dúas parcelas figura con dous números de referencia catastral, un para o solo rústico-agrario e outro para o urbano.

Parte rústica

Nº referencia catastral: 27036A017000270000EI

O valor catastral pasa de 29.335,55 € a 32.585,21

Parte urbana

Referencia catastral: 27036A017000270001RO

Valor catastral: 2.825,21

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2.- Da parcela 446 do polígono 19,  segundo o Catastro son 1.915 m2 de superficie os incluídos neste procedemento simplificado de revisión catastral como de natureza urbana. Desta superficie, 1.042 m2 corresponden á subparcela p, situada entre o Camín do monte e o rego de Painzal e 873 m2 sitúanse na subparcela q no Patal e o camiño que conduce desde o Calellón ao Albarín. A ambas subparcelas asígnaselles como cultivo castiñeiros e como intensidade produtiva 03. O valor catastral que desta superficie urbana é 4.453,09 €.

Superficie urbana da parcela 446 do polígono 19 nas proximidades da Fonte e do Patal

Parte rústica

Nº referencia catastral: 27036A019004460000EP

O valor catastral pasa de 31.753,66 € a 41.076,63

Parte urbana

Referencia catastral: 27036A019004460001RA

Valor catastral: 4.453,09

Novos valores catastrais de 2023

Mais, de momento, estas novas valoracións catastrais non son firmes porque o procedemento administrativo aínda non rematou. É preciso que todos os titulares afectados sexan notificados individualmente por correo ou telematicamente. E esta notificación ten que ser practicada polo Catastro antes do día 12 de decembro deste ano 2023, prazo en que rematan os seis meses con que conta a Xerencia Territorial para tramitar este procedemento.

Reclamacións e recursos

A partir do día seguinte á recepción da notificación, cada titular catastral poderá presentar dous tipos de recursos:

a) Directamente, de forma diferenciada para cada un dos predios, poderá presentar reclamación económico-administrativa perante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ao da súa recepción.

b)Con carácter potestativo, e previo á reclamación económico-administrativa, poderá interpoñer no mesmo prazo un recurso de reposición perante a Xerencia, non sendo posíbel interpoñer ambos os dous recursos simultaneamente. É dicir, se se presenta reclamación económico-administrativa en primeiro lugar non se pode interpoñer recurso de reposición. En cambio, se inicialmente se presenta recurso de reposición e, transcorrido un mes sen resolución ou con resolución denegatoria, é cando se pode presentar a reclamación económico-administrativa.

Valor de referencia

O Valor de referencia[2] está determinado pola Dirección Xeral do Catastro como resultado da análise dos prezos de todas as compravendas de inmóbeis que se realizan notarialmente. Determínase, ano a ano, por aplicación de módulos de valor medio, baseados nos prezos das compravendas de inmóbeis realizadas perante notario ou rexistradas no Rexistro da Propiedade obtidas no marco dos informes anuais do mercado inmobiliario que elabora a Dirección Xeral do Catastro.

O valor de referencia dun inmoble é unha das características económicas da súa descrición catastral. Non pode superar o valor de mercado e é distinto do valor catastral. Non ten efectos no Imposto sobre Bens Inmóbeis (IBI) nin tampouco no resto dos impostos que teñen o valor catastral como base impoñíbel. O valor de referencia serve como base impoñíbel dos Impostos sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITP e AXD) e sobre Sucesións e Doazóns (ISD).

Valor de referencia do monte de Penarrubia en xaneiro de 2022

Posteriormente, en abril de 2023, constatamos que o valor de referencia que o Catastro atribuía en 2022 ao monte queda rebaixado na súa totalidade a 576.895,70 euros. Se naquel momento o metro cadrado se valoraba en 0,73 euros, agora, en 2023, o metro cadrado queda valorado por Facenda en 0,39 euros.

Valor de referencia en abril de 2023

[1] O valor catastral serve de base para o cálculo do Imposto de Bens Inmóbeis (IBI) e do Imposto Municipal sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana e para o cálculo da imputación da renda no IRPF.

[2] Foi introducido pola Lei 11/2021, de 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal…, que modifica, entre outras, a Lei 29/1987, de 18 de decembro, do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, o Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1993, de 24 de setembro, e o Texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Relacionados...

Situación xeográfica

As catro serras Catro son as serras de Penarrubia: A da Canteira, a do Mazuco, a Serra do Medio e Navallos. Os

O Monte abertal de Penarrubia

A singularidade dos montes abertais radica na súa orixe e no seu aproveitamento colectivo. En tempos pasados, os propietarios de coutos, xa

Monte abertal

Os montes abertais Historicamente, o monte de Penarrubia era de tipo abertal, definido no artigo 64 do Dereito civil galego do seguinte

Que podes atopar aquí

Deixa un comentario