Partición do monte

O 14 de maio de 2005, os representantes das catorce casas como propietarios deste monte asinan o contrato privado polo que conveñen tomar acordos e realizaren o sorteo das parcelas que resultaron da división do monte particular dos veciños de Penarrubia. Posteriormente, o 28 de decembro dese ano 2005, os mesmos catorce veciños outorgan escritura pública de partición do monte perante o notario de Sarria, Manuel Ignacio Castro-Gil Iglesias, co número 3.117 do seu protocolo. Como indica o artigo 1.218 do Código civil, este documento fai proba, mesmo contra terceiro, da partición realizada, da súa data e tamén contra os veciños contratantes e os seus herdeiros.

Plano partición do monte

Nese momento tamén se procedeu a colocar nos estremeiros de cada parcela marcos de formigón para delimitar as propiedades das catorce casas segundo os puntos xeorreferenciados nos planos levantados polo técnico contratado para a partición. Neste acordo establécense catro seccións no monte: a A, situada na zona de maior altitude; a B, situada na zona media; a C, situada na parte baixa; e a D, situada na parte norte do monte do Mazuco que limita coa a liña de condución eléctrica. Destas catro seccións, a A está ocupada pola masa forestal de piñeiros radiata en convenio coa Consellería do Medio Rural. A sección B foi plantada acolléndose a axudas da mesma Consellaría coa especie de piñeiro pinaster no ano 2007, agás a parcela B5, parte da mesma dedicada a pasteiro e o resto a plantación de eucaliptos nitens, e aqueloutras que contiñan árbores caducifolias. Esta plantación de coníferas estivo descoidada e non foi obxecto dos mantementos nos primeiros anos e por isto existen nela moitas marras. Endexamais se realizou nesta sección limpeza nin poda do arborado agás na parcela B6, en que en 2017 se procedeu á roza e, o ano seguinte, á reposición de marras.

En abril de 2019, extinguiuse o convenio existente coa Consellería de Medio Rural para a xestión da plantación dos piñeiros da sección A, que foran adquiridos en poxa por Maderas Villapol uns meses antes.

Extinción convenio Xunta

Relacionados...

Situación xeográfica

As catro serras Catro son as serras de Penarrubia: A da Canteira, a do Mazuco, a Serra do Medio e Navallos. Os

Situación catastral

Parcelas catastrais No Catastro, o monte de Penarrubia comprende o monte do Mazuco, parte do de Navallos e descende até os límites

O Monte abertal de Penarrubia

A singularidade dos montes abertais radica na súa orixe e no seu aproveitamento colectivo. En tempos pasados, os propietarios de coutos, xa

Que podes atopar aquí

Deixa un comentario