Litixios entre comuneiros

A orixinalidade salientábel deste réxime comunal residiu na utilización por quendas das senras, searas ou estivadas, así denominadas as extensións de monte que se rozaban e cavaban queimando a broza e os terróns e espallando a borralla para arar despois a terra e sementar nela centeo e trigo. A paisaxe destes montes até a década dos setenta do pasado século era semellante á da fotografía que se acompaña tomada nun dos voos realizados polos norteamericanos nos anos 1956-57. Nesta imaxe podemos distinguir numerosas searas na época da sega pois, se fixamos a atención, albiscamos aínda algúns medeiros de centeo nas leiras antes de seren transportados ás eiras para seren mallados.

Searas para o cultivo no Barreirón e no Mazuco. Foto aérea do voo americano en 1957

Esta atribución por quendas das searas constituíu unha fonte de constantes litixios entre os comuneiros debido a que non todas as terras do monte presentan a mesma calidade para o cultivo. Sucedía así que algúns veciños apoderábanse permanentemente da mellor seara e mesmo de extensións superiores ás que lles correspondían en función da súa cota de participa­ción. Por isto, eran moitos os preitos e os actos de conciliación que se celebraron até mediados do século pasado e, en todos eles, se acordaba a partición do monte encomendándolles este traballo a persoas entendidas para evitárense estes problemas no futuro. Así, nunha demanda de conciliación presentada no Xulgado municipal de Neira de Xusá no ano 1892 dise que conviniendo a todos y cada uno percibir su parcela pide que se proceda a su división a medio de inteligentes y que a cada uno se adjudique su correspondiente porción y se concreten a percibirlas tanto para el estivadeo como para utilizar sus leñas, y al objeto demanda que en este acto de conciliacición a […] estan conformes en que se verifique la división de tales formas, se adjudique a cada uno su porción según va dicho, concretándose cada uno a estivadar y coger las leñas de su porción y solo dejan proindivisión al pastoreo de toda clase de ganados y a percibir los productos dichos ¿serranos? según costumbre, o sea en la costumbre que vienen de quintar. Tanto demandante como demandados están conformes en que se hagan las partijas bajo las bases estipuladas y designan como inteligentes o comisionados para practicarla a… Nalgúns casos, estas particións non se realizaron malia seren acordadas en acto firme de conciliación, mais noutras executáronse e isto foi unha das causas da extinción de moitos destes montes de veciños.

Outro motivo de frecuentes litixios era o aproveitamento dos pasteiros, do esquilmo e da leña por parte de veciños do propio lugar ou doutros limítrofes que non ostentaban cota de participación nestes montes. Os veciños do Penarrubia, nun documento do ano 1845, presentan demanda no xulgado de Becerreá contra aqueloutros que non tiñan cota de participación no monte porque de un tiempo a esta parte dieron los llevadores en las mencionadas searas y otros muchos que no tienen ninguna participación en ellas en talar y cortar sus esquilmos y leñas a roso y velloso sin orden ni concierto alguno y hasta a porfía sobre quien há de percibir mas; en términos que las continuas cortas las dejan enteramente calvas, las hacen improductibles, sin contar con la privacion delas leñas en que se me deja, y que devian sobrar para el mantenimiento del hogar, sino hubiera el abuso y derroche que hay en la precepción: bien que es lo que resulta generalmente en todas las cosas que permanecen en comunión. Por eso la Ley de partidas lo prohíbe, y con sobrado fundamento como su ilustrada justificacion conoce muy bien: de suerte S.r que desde muy antiguo se conocen los perjuicios que resultan de permanecer las cosas en comunión; por q.e nadie por laborioso que sea puede darles estado de cultura a que son susceptibles de elevarse. No conbeniendome que los mencionados montes continuen por mas tiempo de comun aprovechamiento, y limitandome por ahora a poner coto al abuso, ócurro á V.md y suplico se sirva mandar poner coto en los referidos montes, prohibiendo la percepcion de leñas no solo a los condueños, sinó a los demas vecinos que no lo son… Chama a atención que nesta demanda sexa unha soa persoa a demandante e que na petición que dirixe ao xulgado inclúa tamén a prohibición de que os demais comuneiros se aproveiten da leña. Isto ten explicación na mesma orixe destes montes de veciños no longo proceso de adquisición da propiedade a través da redención dos foros por parte dos comuneiros no decurso do século XIX. En moitas ocasións, esta redención efectuábase por un só dos foratarios, o cabezaleiro, quen adquiría total ou parcialmente do antigo propietario o dominio directo sobre o monte converténdose así en acredor fronte aos demais partícipes.

Relacionados...

Situación xeográfica

As catro serras Catro son as serras de Penarrubia: A da Canteira, a do Mazuco, a Serra do Medio e Navallos. Os

Situación catastral

Parcelas catastrais No Catastro, o monte de Penarrubia comprende o monte do Mazuco, parte do de Navallos e descende até os límites

O Monte abertal de Penarrubia

A singularidade dos montes abertais radica na súa orixe e no seu aproveitamento colectivo. En tempos pasados, os propietarios de coutos, xa

Que podes atopar aquí

Deixa un comentario