Unha paulina na Barrosa

O Bosco. O Inferno. Tríptico O xardín das delicias

Que é unha paulina

As paulinas ou censuras xerais eran mandatos outorgados polo poder eclesiástico para a recuperación de obxectos roubados ou extraviados baixo ameaza da pena de excomuñón. Chegaron a ser tan abundantes que, co paso do tempo, perderon o seu cometido. Desde a perspectiva dos nosos tempos, sorpréndenos que a Igrexa empregase o poder coercitivo da relixión para resolver problemas de índole civil ou penal, mais debemos ter en conta que no Antigo Réxime existía conivencia total entre o poder ordinario e o eclesiástico.

O proceso iniciábase coa aceptación da solicitude requirida polo interesado e o outorgamento por parte do Provisor e Vicario Xeral da diocese dunha carta xeral para que se realizase unha amoestación pública sobre o obxecto en litixio. Nesta carta mandábase, en virtude de santa obediencia e so pena de excomuñón, que todas as persoas coñecedoras directa ou indirectamente dos feitos denun­ciados descubrisen o culpábel para que restituíse e satisfixese o dano á parte prexudicada.

Manuel Rosón, de A Barrosa, promove esta paulina porque afirma que alguén moveu os marcos dunha cortiña súa estremeira coa cortiña e a aira do seu veciño Cayetano Prieto. Cremos que o promotor en realidade chamábase Manuel González Rosón, fidalgo dese lugar de A Barrosa, que en 1760 tiña 18 anos e convivía daquela con súa nai e mais dous irmáns. Isto é, Manuel González Rosón, no momento da promulgación da paulina, contaba 39 anos. O seu veciño Cayetano Prieto, sen dúbida, é un dos sete fillos de Pedro Prieto, de 50 anos en 1760. Resaltemos que o promotor desta acción eclesiástica é fidalgo mentres que o seu veciño, e posibelmente sospeitoso da comisión da acción que se reclama, é leigo segundo a denominación da época. Estamos seguros de que sería impensábel que sucedese o contrario: que un humilde veciño emprendese unha reclamación contra alguén de condición social superior. Aínda máis, Manuel, o promotor da paulina, era irmán de Felipe González Rosón, cura patrimonialista, que o 29 de agosto de 1789 comprará a Pedro López, de Penarrubia, un censo redimíbel consistente na renda anual de 33 reais de vélaro, censo hipotecado con todos os bens e especialmente coa Veiga de Nilarelle, na Barrosa, de cinco fanegas e media, cerrada e regada coas augas procedentes do rego da Canteira e que confina co camiño que baixa de Cernadas cara A Pena e coa Chousa de Domingo González, segundo consta nun documento da casa de Costureiro.

Neste procedemento contra toda a comunidade parroquial, concédese o prazo de seis días, engadindo que, de non cumprir co mandado no tempo estabelecido, se procederá á súa agravación cun segundo prazo doutros seis días, transcorrido o cal sen conseguir o efecto desexado, se procedería á súa reagravación mediante un terceiro prazo de excomuñón ou de anatema, que representaba a forma extrema de sanción relixiosa. Estas amoestacións realizábanse nas misas dominicais e nas festas de gardar acompa­ñadas dunha cerimonia teatral inzada de terror espiritual[2] ante el Pueblo de vuestras iglesias, i Monasterios, a altas voces con campanas repicadas, teniendo en vuestras manos candelas de cera encendidas, i matandolas en agua bendita, i echando la tal agua, candelas fuera del sagrado, diciendo el Responso Revelabunt Coeli iniquitatem Judae, i la antífona

O profesor X. R. Barreiro Fernández, en A pauliña e o sistema penal eclesiástico na Galicia do Antigo Réxime. Estudo literario, histórico e canónico (Boletín da Real Academia Galega núm. 372, 261-303. 2013), define a paulina como o “edicto dunha autoridade eclesiás­tica competente que se le durante a misa dominical na parroquia e no que se ameaza con excomuñón a aqueles que, tendo información sobre a ocultación maliciosa de bens roubados, non a manifesten, impedindo desta forma o resarcimento dos danos causados”. Segue dicindo Barreiro Fernández que a paulina “non consiste nun proceso xudicial eclesiástico, senón nun expediente extraordi­nario no que a persoa ou persoas prexudicadas por un roubo, convencidas de que hai veciños na parroquia que coñecen quen oculta maliciosamente os seus bens, solicita do bispo diocesano… para, unha vez localizados estes bens e aos que os ocultan, iniciar un proceso perante a autoridade civil (única competente en materia de roubos e furtos de bens non eclesiásticos) co fin de recuperalos e proceder contra os que os retiveron maliciosa­mente”.

Unha vez concedida pola autoridade eclesiástica, a tramitación da paulina xa non dependía da curia senón do solicitante, quen tiña que nomear un notario para dar fe das pescudas, e ter solicitado previamente do párroco ou vicario parroquial a solemne lectura da paulina no ofertorio das misas celebradas durante tres domingos ou días festivos. Concluídas as tres monicións ou lecturas da paulina, procedíase a recibir os testemuños dos veciños por parte do notario elixido, quen normalmente era auxiliado polo párroco. Todas as testemuñas recoñecían que, ao escoitaren a lectura da paulina na igrexa, se sentiran obrigadas a manifestar o que sabían ante o temor á excomuñón.

“A pesar da excomuñón, as paulinas foron un instrumento ineficaz para asegurar o resarcimento das cousas roubadas ou maliciosamente ocultas porque os tribunais eclesiásticos non as podían xulgar por ser civís, e os tribunais leigos non tomaban en consideración unhas probas obtidas por medio da presión espiritual e que, ademais, polo xeral só ofrecían datos xenéricos e pouco precisos… Pero quedou a memoria dunha pena coa que se ameazaba a unha comunidade, que chegaba sen aviso previo, como unha desgraza ou unha maldición, e que sempre caía sobre os campesiños e a poboación socialmente máis débil.” (Barreiro Fernández).

Descoñecemos como rematou este procedemento e se o promotor da mesma conseguiu ou non o seu obxectivo.

Transcrición do texto

Nos, el Dignísimo Don Juan Francisco de Castro Dignidad de Arcediano[3] de ¿Razón? Provisor[4] y Vicario General[5].

En la Santa Iglesia, Ciudad y Obispado de Lugo por ¿orden? de S. Ilustrísima[6]

A todos los Hombres, Mugeres, Mozos, Mozas, Clérigos, Legos y otras Personas de cualquier estado y calidad que sean naturales de este Obispado, sepan que delante Nós se presento la petición siguiente = Don Manuel Rosón vecino del lugar da Barrosa feligresía de Santa María de Penarrubia delante VM como mas haya lugar dijo: que a mi por heridad? de mis causantes me pertenece la metad enteramente de una Cortiña y hera que esta junto a la casa y heira de Cayetano Prieto, que antiguamente se mantuvo demarcada y amojonada, y con motivo de haberse arrancado hoy los marcos se han ido internando en mucha porción de terreno de su metad, y por mas diligencias extrajudiciales que he hecho para averiguar dicha situación y por donde iba la demarcación nunca lo pude conseguir con notable perjuicio mio, sin tener otro arbitrio ni recurso para el reintegro de lo que se le usurpa mas que el de la Paulina y Zensuras generales a VM suplico se sirva mandármela despachar con mandamiento Personal para que cualquiera Vecino?, a Son la ¿intime? a qualquiera Personas asi Eclesiasticas como Seculares para que den sus declaraciones sin incurrir en pena, por ser de Justicia, para lo que se requiere = Manuel Roson= Y mandamos al cura donde se haya de publicar que antes de hacerlo reciba juramento de esta Parte sobre si son ciertos los daños que se expresan, y que para su averiguación no tiene otro medio mas que el de la paulina, y hallando lo contrario no la publique.

I le niegan las cosas susodichas, i los que de ello saven no se lo quieren decir, i pidiome sobre ello cumplimiento de justicia, porque vos digo, mando, i amonesto en virtud de Santa obediencia, i sopena de excomunión por primero, segundo, i tercero, hasta seis días primeros siguientes, que vos doi e asigno por tres términos, i tres canónicas moniciones, i el último por perentorio, que el derecho requiere, que vos los sobredichos, y cada uno de vos, que havéis hecho los dichos daños, hurtado, i llevado lo susodicho, o bolved, tornad, i restituid al sobredicho dentro del dicho término; o al Clerigo, Cura, i Retor de vuestra Iglesia, para que se lo restituya, de manera, que el sobredicho sea pago, aya, i cobre lo suyo, i los que de ello sabeis la verdad, o haveis vifto, o oido decir por alguna manera, quien ha hecho los dichos daños, tomado i llevado lo sobredicho, lo decid, i declarad bien, verdaderamente de bajo juramento, que hagais en forma de derecho, de manera que se sepa, i averigue la verdad. Sino pasado dicho término, pongo, i promulgo en los rebeldes fueren, sentencia de excomunión en la cual incurran; e si los tales fueren rebeldes, i se endurecieren en la dicha excomunión, y no quisieren de ella salir, lo que Dios nuestro Señor no permita, a mayor abundamiento, por esta presente carta les mando, i amonesto en virtud de Santa obediencia, i so pena de excomunión por primero, segundo, i tercero, hasta otros tres dias siguientes, que asi mismo les doi, e asigno por tres términos, i tres canonicas moniciones, i el ultimo por perentorio, que el derecho requiere, que cada uno de los sobredichos vuelva, i restituya lo que ha llevado, i diga lo que sabe, sino pasado el dicho término, havidas por repetidas las dichas canonicas moniciones, desde ahora para entonces, i de entonces para ahora, los declaro por publicos excomulgados en estos escritos, i por ellos, i como tales mando so la dicha pena a todas las personas, hombres i mugeres del dicho obispado que con ellos no traten, ni conversen, ni les den pan, carne, sal, agua, lumbre, ni otros mantenimientos mas de aquello que el derecho permite, antes quando con ellos toparen hagan la señal de la Cruz: diciendo que los convierta Dios nuestro Señor, como publicos excomulgados, apartados de la unión de los Fieles Cristianos.

E si pasados los dichos términos, los sobredichos fueren tales rebeldes, i contumaces en la dicha excomunión, i de ella no quisieren salir por tiempo, i termino de otros tres días, que les doi, e asigno por primero, segundo, i tercero plazo, i el ultimo por perentorio monicione canonica, que el derecho requiere; mando so la dicha pena a vos los Clerigos, Curas, i Capellanes, Priores, i Guardianes de este dicho Obispado que todos los Domingos i Fiestas de guardar, ante el Pueblo de vuestras iglesias, i Monasterios, a altas voces con campanas repicadas, teniendo en vuestras manos candelas de cera encendidas, i matandolas en agua bendita, i echando la tal agua, candelas fuera del sagrado, diciendo el Responso Revelabunt Coeli iniquitatem Judae, i la antífona Media vita, i el Psalmo Deus laudem meam ne tacueris, porque Dios nuestro Señor los traiga al gremio de la Santa Madre Iglesia, agravandoles, i regravándoles con general i eternal maldición, tal, qual Dios nuestro Señor dio a los de Sodoma i Gomorra, Datàn i Abiron, que la Tierra sorviò vivos por sus grandes, i enormes pecados: diciendo estas palabras: Malditos sean ellos de la maldición de Dios Padre Todo poderoso, Criador del Cielo i de la Tierra, i de Jesu-Cristo su Hijo, un solo Señor nuestro, i de nuestra Señora, su bendita Madre, con todos los Santos, i Santas de la Corte del Cielo, Amen.

Malditos sean ellos con todas sus riquezas i haveres que tuvieren, Amen. Malditos sean ellos, i los quatro elementos del mundo les sean contrarios, Fuego, Agua, Tierra, i Aire, Amen. Malditos sean ellos desde la planta del pie hasta encima de la cabeza, con trecientas i sesenta i seis juntas, i conjuntas que Dios nuestro Señor en ellos puso, i formò a su Santa semejanza, Amen. Malditos sean ellos, sus manjares se buelvan ponzoña, Amen. Los campos i caminos por donde andaren se sequen, Amen. Malditos sean ellos en comer i beber, vestir o calzar i se vayan todas sus cosas menguando como la correa en la lumbre, Amen. Malditos sean ellos, i todos aquellos que favor i ayuda les dieren, así en público como en secreto, Amen.

Huérfanos, i mendicantes se vean sus hijos, i sus mugeres viudas, Amen. Sean quemados, i abrasados como el traidor de Judas en los fuegos infernales en el día del Gran Juicio, Amen.

So la qual dicha pena de excomunión mayor, mando a cualquiera Clerigo, Cura, o Capellán de este nuestro Obispado que con esta Paulina fuere requerido, la lea, i publique en sus Iglesias, i Capillas los días de Domingo i Fiestas de guardar.

Dada en la ciudad de Lugo, a diez y nueve dias del mes de febrero, año de mil setecientos ochenta y uno. Y mandamos que qualquiera Notario que tenga aprobación ordinaria, ordinario notifique esta Paulina a las personas que le fueren señaladas, recibiéndoles sus declaraciones que ut supra.

Francisco de Castro                                                                       Por mandamiento del S.M. Provisor Rubricado                                                                                          Manuel Nuñez. Rubricado.


[1] Disentimos da forma “pauliña” pola que opta a normativización académica para este vocábulo. Como sostén o profesor Manuel Ferreiro na Gramática histórica galega. II Lexicografía, “o sufixo -ino constitúe o resultado semiculto ou culto do latín -īnu (que tamén deu lugar ao sufixo diminutivo –iño), presente en adxectivos formados no propio latín coa noción de “relación, orixe, descendencia (cfr, libertinus, por exemplo, que entraron por vía culta en galego: albino < albīnu, alpino < alpīnu…” (§417a). E no §417b, segue dicindo que –ino como sufixo produtivo en galego, rexístrase especialmente cualificando épocas, períodos ou estilos artísticos definidos por unha figura histórica: afonsino < afonso + ino…” A paulina recibe este nome, segundo Barreiro Fernández, porque “foi disposta polo papa Paulo III (Sumo Pontífice entre 1534 e 1549) e aínda que non nos consta en que decreto ou bula a impuxo nin tampouco o ano, sabemos que foi antes de 1539 porque  o  7  de  xullo  deste  ano,  Paulo  III  dispuxo  unha  pauliña [sic]  condenando  con excomuñón a todos os que ocultaran, venderan ou allearan bens pertencentes ao mosteiro de Rueda del Ebro”. En concordancia etimolóxica, os dicionarios portugueses descoñecen o vocábulo *paulinha.

[2] “No Cerimonial romano engadíanse outros pequenos ritos e explicábase a simboloxía: no momento de ler a excomuñón tiñan que tocar as campás, pero “sine ordine compulsantur”, é dicir, tiñan que tocar sen orde, compulsivamente e en desharmonía para expresar máis que tristura, o rexeitamento da Igrexa. Tamén no Cerimonial romano se indicaba que as candeas acesas se tiraban ao chan para que se apagaran, expresando desta forma que así como a luz simbolizaba a graza de Deus, a candea extinta ou apagada simboliza a perda de graza no reo”. (Barreiro Fernández).

[3] O arcediago tiña como cometido visitar as parroquias e exercer o labor pastoral, vixiando os costumes dos fieis, informándose dos que aspiraban a recibir ordes, dirimindo preitos menores, distribuíndo as rendas e oblacións e coidando dos pobres, viúvas e orfos en nome do Bispo.

[4] Chámase provisor ou oficial ao sacerdote que exerce a xurisdición contenciosa nunha diocese.

[5] Encargábase do goberno da diocese: concedía licenzas para que se puidesen ausentar os clérigos das súas funcións, outorgaba os seus destinos e escollíaos para os distintos oficios e beneficios eclesiásticos. A asunción na mesma persoa dos cargos de vicario xeral e provisor concedíalle a quen os desempeñaba poderes omnímodos na diocese.

[6] En 1781, ano en que se aproba esta paulina, era bispo de Lugo o ilustrado catalán Francesc Armanyà Font, quen, en 1874, impulsou a fundación da primeira Sociedade Económica de Amigos do País do Reino de Galiza.

Relacionados...

Parque eólico Serra do Puñago

En datas recentes, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza emitiu unha resolución pola que suspende cautelarmente o inicio das obras do

Ouro en Penarrubia

Xρυσὸν γὰρ οἱ διζήμενοι γῆν πολλὴνὀρύσσουσι καὶ εὑρίσκουσιν ὀλίγονQuen busca ouro cava moito e saca pouco.Heráclito Xacementos mineiros en Penarrubia Coñecemos as

O cruceiro da Condomiña

Situación e estado O único cruceiro que existe no concello de Baralla encóntrase na parroquia de San Martín de Neira de Rei.

Que podes atopar aquí

1 comentario en “Unha paulina na Barrosa”

Deixa un comentario